Skip to contentSkip to navigation menu

Cardiff Insider blogs

Steffan's blog

O'r ddinas....

This blog is now closed. Please see the homepage for other insiders you can follow.

Gyrfaoedd fin nos?

Dim ond ar ddamwain y des i ar draws sgwrs a oedd o ddiddordeb arbennig i mi fel myfyriwr Gwleidyddiaeth. Lwcus i mi weld nodyn gan fyfyriwr ychydig mwy cydwybodol na fi yn hysbysu’r digwyddiad ar dudalen Facebook y Gymdeithas Wleidyddiaeth. Rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi cofrestru â Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd…yng nghanol holl hwyl a phrysurdeb bod yn fyfyriwr mae’n hawdd meddwl y bydd modd aros yn fyfyriwr am byth! Braf o beth fyddai hynny, ond gydag wythnos neu ddwy yn unig i fynd tan yr wythnos ddarllen (sy’n golygu mai dim ond hanner tymor a fyddyn weddill cyn y Nadolig!), roedd hi’n amser ei siapio hi!

Fe es ati ar frys felly i hawlio fy lle mewn darlith gan y gwr gwadd, Dr Owen Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru. Dr Owen Evans yw’r gwas sifil sy’n arwain ar bolisi addysg yng Nghymru; mae’r cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd yn syrthio o dan ei adran yntau.Wrth i fwy a mwy o bwerau gael eu datganoli o Lundain i Fae Caerdydd, mae son am swyddi cynyddol yn cael eu creu yma yn y brifddinas i fynd law yn llaw â hynny. Roedd hwn yn gyfle gwych felly i weld pa fath o gyfleoedd all myfyriwr Gwleidyddiaeth a’r Gymraeg edrych ymlaen tuag atynt wedi graddio…gan bod rhaid gwneud hynny ryw ddydd!

Cynhaliwyd y ddarlith yn ‘Siambr y Cyngor’, un o blith yr amryw o ystafelloedd mawreddog sydd i’w canfod ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. O gofio’r lleoliad hynod a safle’r siaradwr , rhaid cyfaddef fy mod yn teimlo braidd allan o le yn fy hoody Hollister a phar o jins! Ond, wedi i minnau, a fy ffrind Dan, arwyddo’r gofrestr a sleifio i sedd (ddim yn rhy agos i’r blaen,sylwch!)- cafwyd croeso cynnes. Yn ogystal â rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a difyr tu hwnt am waith y Llywodraeth a’r gwahanol ‘actorion’, roedd o’n ddadlennol ac ar adegau’n ddigri! Y prif hanfodion i uwch was sifil meddai yw “discretion, judgement, a thick skin and a good pair of shoes”!

 

Yn ystod y sgwrs, pwysleisiwyd pa mor bwysig yw cael amrywiaeth o sgiliau gwahanol yn eich meddiant ynghyd â sgiliau pobl heb eu hail. O gofio’r amgylchedd wleidyddol sy’n newid yn barhaus, does neb yn cael cyfle i ddod yn arbennigwr ar un maes – mae rhaid bod yn barod i symud o amgylch y Llywodraeth a’r gwahanol adrannau yn ôl y gofyn. Er mai dim ond deunaw mis y mae Owen wedi bod yn y swydd, yn y cyfnod hwnnw mae eisoes wedi gwasanaethu am amser hirach na’i holl ragflaenwyr!

Roeddwn yn falch tu hwnt o gael gwrando ar y sgwrs, a bu’r awyrgylch yn anffurfiol ac yn hawddgar. Dywedai fod y Llywodraeth yn ‘lle llawn cyfleoedd” i weithio ynddo, gallwn goelio hynny erbyn diwedd y sgwrs, yn ddi-os. Mae’r cyfle i gael gweithio wrth galon bywyd cyhoeddus Cymru a chael dylanwad ar fywydau pobl bob dydd yn apelio’n fawr- byddaf yn cadw’r posibilrwydd o geisio am swydd mewn gweithle o’r fath mewn cof wrth i’r blynyddoedd nesaf ‘ma fynd rhagddynt.

Erbyn diwedd y sesiwn, roedd y trefnwyr wedi gwneud yn siwr fod graddedigion a sicrhaodd le yn gweithio gyda’r Llywodraeth drwy raglen Fast Stream y gwasanaeth sifil ar gael i’w holi ac i sôn am y broses o ymgeisio. Braf hefyd  ar y diwedd oedd cael cyfle i ‘rydweithio’ fel maen nhw’n dweud (!) a hynny dros baned o goffi ac theisennau cri crand!

Mae’n debyg nad yw’r gwasanaethau gyrfaoedd sydd ar gael mewn prifysgolion yn flaenoriaeth i ddarpar-fyfyrwyr wrth i chi benderfynu ar ble i fynd. Roedd hynny, yn gam neu’n gymwys, yn sicr yn wir yn fy achos i. Serch hynny, mae’n rywbeth y dylid cadw mewn golwg yn bendant. O safbwynt fy nghwrs a fy maes i, mae’r ffaith bod campws Prifysgol Caerdydd yn rhannu safle bron â bod â Pharc Cathays- sef lleoliad swyddfeydd Llywodraeth Cymru wedi dod yn fantais amlwg nad oeddwn yn ymwybodol ohoni cynt. O’r fan yr oedd Owen yn rhoi’r sgwrs, gallai weld adeilad y Llywodraeth drwy’r ffenest’ ger llaw! Golyga hyn bod siaradwyr o’r fath feysydd ar gael o fewn taflaid carreg (yn llythrennol!) a’u bod yn fodlon taro mewn i sgwrsio ag is-raddedigion y Brifysgol.

O’r hyn yr wyf wedi ei brofi hyd yma, mae’r gwasanaethau gyrfaoedd ym Mhrifysgol Caerdydd yn dda iawn. Yn ystod modiwl Sgiliau Astudio Gwleidyddiaeth y llynedd cawsom ddarlith gyflwyniadol am lwybrau gyfrau tebygol, mae rhaglen arbennig o’r enw’r Cardiff Award/Dyfarniad Caerdydd gyda’r nod o wella cyflogadwyedd ynghyd â’r cynnig o drefnu cyfweliad gyrfaoedd. Mae hawl trefnu un o’r rhain drwy’r Gymraeg yn ogystal. Mae modd mwynhau pob eiliad o fod yn fyfyriwr yma felly, ond ar yr un pryd, mae’n galondid gwybod bod gyrfaoedd yn bendant ar yr agenda ac mewn golwg hefyd…am rwan- nol â fi i fod yn fyfyriwr! Am y tro.

ON. Mawredd y celfi yn y Prif Adeilad:

 

“Nerth Gwlad ei Gwybodau” yw arwyddair Prifysgol Caerdydd.

If private or personal information is posted in any comment it will be deleted as soon as possible to protect the privacy of the commenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Read our comments policy before you post